Papież Franciszek o ekologii

„Bądźmy miłosierni wobec naszego wspólnego domu”, to hasło Światowego Dnia Modlitwy o Ochroną Stworzenia, który przypadł 1 Września. Z tej okazji Papież Franciszek wygłosił ekologiczne orędzie. 

Ekumeniczne i ekologiczne Święto

Światowy Dzień Modlitwy o Ochronę Stworzenia to ekumeniczne święto obchodzone przez Kościół katolicki, Kościoły Prawosławne i inne wspólnoty kościelne już po raz drugi. W orędziu Papieża Franciszka przeczytać można:  „Chrześcijanie i niechrześcijanie, ludzie wiary i osoby dobrej woli, musimy być zjednoczeni w miłosierdziu wobec naszego wspólnego domu – Ziemi – i w pełni doceniać świat w którym żyjemy, jako miejsce dzielenia się i komunii.” Jest to charakterystyczne dla obecnej głowy kościoła budowanie ponad religijnego porozumienia osób świadomych i wrażliwych na kwestie społeczne i ekologiczne.

    W orędziu znaleźć możemy wiele odniesień do ubiegłorocznej Encykliki Laudato Si. Papież przypomina: ” Poprzez niniejsze orędzie ponawiam dialog z każdą osobą, która zamieszkuje tę planetę odnośnie do cierpień, które dotykają ubogich i dewastacji środowiska. Bóg obdarzył nas kwitnącym ogrodem, ale zamieniamy go w przestrzeń zanieczyszczoną gruzami, pustyniami i śmieciami. Nie możemy skapitulować lub być obojętnymi wobec utraty różnorodności biologicznej i zniszczenia ekosystemów, często spowodowanych przez nasze nieodpowiedzialne i egoistyczne zachowania. Z naszego powodu tysiące gatunków nie będzie swoim istnieniem chwaliło Boga ani też nie będą przekazywać nam swego orędzia. Nie mamy do tego prawa.”

 

Globalne ocieplenie to wina człowieka

    Franciszek wspomina też o antropogenicznym globalnym ociepleniu, które pomimo szerokiego konsensusu naukowego wciąż nie przez wszystkich jest akceptowane: ” Nasza planeta stale się ociepla, po części z powodu działalności człowieka: 2015 był najcieplejszym rokiem w historii, a prawdopodobnie 2016 będzie jeszcze cieplejszy. Powoduje to susze, powodzie, pożary i coraz poważniejsze ekstremalne zjawiska meteorologiczne. Zmiany klimatu przyczyniają się również do bolesnego kryzysu przymusowych migrantów. Ubodzy tego świata, którzy są również w najmniejszym stopniu odpowiedzialni za zmiany klimatyczne, są najsłabsi i już dotykają ich skutki tego procesu.”

    Przenikliwy duchowy wgląd Franciszka przejawia się w jego myśleniu systemowym, a na potwierdzenie przytaczamy te słowa: „Jak to ukazuje ekologia integralna, ludzie są głęboko wzajemnie powiązani ze sobą, a także ze stworzeniem jako całością. Gdy źle traktujemy przyrodę, to źle traktujemy także ludzi. Równocześnie każde stworzenie ma swoją własną wewnętrzną wartość, która musi być respektowana. Usłyszmy zarówno wołanie ziemi, jak i krzyk biednych i starajmy się wnikliwie zrozumieć, w jaki sposób można zapewnić stosowną i szybką reakcję […].  Pierwszym krokiem w tym procesie jest zawsze rachunek sumienia, który pociąga za sobą wdzięczność i bezinteresowność, to znaczy uznanie, że świat jest darem otrzymanym z miłości Ojca. Następstwem tego są gotowość do bezinteresownego wyrzeczenia oraz wielkoduszne gesty […]. Pociąga to za sobą również miłującą świadomość, że nie jesteśmy odłączeni od innych stworzeń, tworząc z innymi istotami wszechświata wspaniałą powszechną komunię. Człowiek wierzący nie podziwia świata z zewnątrz, lecz od wewnątrz, uznając powiązania, przez które Ojciec nas zjednoczył ze wszystkimi bytami.”

 

Ekologiczny rachunek sumienia

    Papież wyraźnie mówi, że szkody wyrządzone środowisku naturalnemu są grzechem i po rachunku sumienia proponuje zmianę kursu: „Rachunek sumienia, skrucha i wyznanie grzechów Ojcu bogatemu w miłosierdzie prowadzą do mocnego postanowienia, by zmienić swoje życie. A to musi być przełożone na konkretne postawy i zachowania okazujące więcej szacunku dla stworzenia, jak na przykład oszczędne używanie plastiku i papieru, nie marnowanie wody, żywności i energii elektrycznej, segregacja odpadów, troska o inne istoty żywe, używania transportu publicznego i wspólne korzystanie z samochodu przez kilka osób, i tak dalej. Nie wolno nam uwierzyć, że wysiłki te są zbyt małe, by poprawić świat […]. „Działania takie zapoczątkowują w łonie tej ziemi dobro, które ma zawsze tendencję do rozprzestrzeniania się, czasami niedostrzegalnie i zachęcają do prorockiego i kontemplatywnego stylu życia, zdolnego do głębokiej radości, unikając obsesji na tle konsumpcji. Podobnie postanowienie zmiany życia powinno obejmować sposób, w jaki wnosimy swój wkład w budowanie kultury i społeczeństwa, do którego przynależymy: bowiem troska o przyrodę stanowi część stylu życia, który oznacza zdolność do życia razem i komunii. Gospodarka i polityka, społeczeństwo i kultura nie mogą być zdominowane przez myślenie krótkoterminowe oraz poszukiwanie natychmiastowego zysku finansowego lub wyborczego. Muszą one być pilnie przeorientowane na dobro wspólne, które obejmuje zrównoważony rozwój i troskę o stworzenie”.

 

Od polityków powinniśmy wymagać więcej

    Na koniec Franciszek wzywa nas abyśmy patrzyli rządzącym na ręce i wymagali od nich więcej: „Ochrona wspólnego domu wymaga rosnącego konsensusu politycznego. W tym sensie powodem do zadowolenia jest fakt, że we wrześniu 2015 roku kraje całego świata przyjęły Cele Zrównoważonego Rozwoju, oraz że w grudniu 2015 roku zatwierdziły Umowę Paryską w sprawie zmian klimatycznych, która stawia sobie trudny ale zasadniczy cel ograniczenia globalnego wzrostu temperatury. Teraz rządy mają obowiązek przestrzegania podjętych zobowiązań, natomiast przedsiębiorstwa powinny w sposób odpowiedzialny odegrać swoją rolę, zaś do obywateli należy domaganie się, aby to nastąpiło, a nawet by zmierzano do coraz bardziej ambitnych celów. Zmiana kursu polega zatem na skrupulatnym przestrzeganiu pierwotnego przykazania, by chronić stworzenie od wszelkiej szkody, zarówno dla naszego własnego dobra, jak i dla dobra innych istot ludzkich. Pewne pytanie może nam pomóc, aby nie stracić z oczu celu: Jaki świat chcemy przekazać tym, którzy będą po nas, dorastającym dzieciom?”

No nie ukrywamy, że lubimy tego Papieża i blisko nam do poglądów które głosi. Oby jak najwięcej wierzących, czy niewierzących doznało ekologicznego nawrócenia, a Świat bez wątpienia stanie się lepszy.

Całość orędzia można przeczytać tu:

http://www.deon.pl/religia/serwis-papieski/aktualnosci-papieskie/art,4756,franciszek-o-globalnym-ociepleniu-i-grzechach-przeciwko-stworzeniu.html

Źródło: http://www.deon.pl/

Foto: www.liberationtheology.org