Już jutro pierwsze czytanie nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii (OZE).

Proponowane zapisy nie są korzystne dla najmniejszych wytwórców energii, a to właśnie obywatelskie mikroelektrownie OZE są głównym elementem nowoczesnej energetyki rozporoszonej.

Dlatego od dzisiaj rozpoczynamy serię artykułów która, mamy nadzieję w sposób łatwy i przystępny, wyjaśni dlaczego obywatelska energetyka rozproszona się opłaca.

     Nasz kraj stoi obecnie w momencie ważnego, strategicznego wyboru dotyczącego źródeł pozyskiwania energii. Ok. 40 %  węglowych bloków energetycznych pracuje ponad 50 lat i konieczne jest ich wyłączenie do 2020 r. Z drugiej strony, pomimo coraz wyższej efektywności energetycznej urządzeń elektrycznych, zapotrzebowanie na energię stale rośnie. Rozwój technologii odnawialnych źródeł energii (OZE) i kurczące się zasoby paliw kopalnych powodują, iż jedynym sensownym rozwiązaniem – w strategicznej wizji przyszłości  – wydają się być właśnie technologie OZE.

     Wybór ten dotyczy nie tylko źródeł pozyskiwania energii, ale również przyszłego systemu jej sprzedaży i dystrybucji. Mikroinstalacje OZE zainstalowane na domach, małych zakładach przemysłowych i usługowych, budynkach użyteczności publicznej itp. generują energię w sposób rozporoszony. Niesie to ze sobą szereg korzyści w tym przede wszystkim; ograniczenie start przesyłowych i ograniczenie monopoli rynkowych dostawców energii. Systemy rozproszone to również wzmocnienie niezależności i bezpieczeństwa energetycznego Polski.

    Po pokojowej rewolucji i transformacji systemowej z 1989 r. Polacy w znacznym stopniu poszerzyli swoją wolność. Dziś możemy cieszyć się suwerennością i swobodą podejmowanych decyzji i wyborów. I także już dziś możemy podjąć decyzję czy chcemy dołączyć do kolejnej wielkiej rewolucji, która rozpoczęła się w całym cywilizowanym Świecie. Zmieni ona oblicze naszej Planety i przeniesie cywilizację na wyższy poziom, podobnie jak dwie wielkie poprzednie rewolucje tj. przemysłowa i informatyczna. Ta rewolucja ma już nawet swoją nazwę. To Rewolucja Technologii Energetycznych.

solar panels

Czym jest energetyka obywatelska?

Energetyka obywatelska to sposób wytwarzania energii, w którym obywatel nie tylko konsumuje, ale i produkuje energię. W ten sposób z konsumenta staje się prosumentem. Realizowana jest poprzez zastosowanie przyjaznych środowisku naturalnemu technologii bezemisyjnych OZE. Głównie z wykorzystaniem energii słonecznej i wiatrowej.

Zyski płynące z rozpowszechnienia energetyki obywatelskiej.

·         Ograniczenie strat przesyłowych i dystrybucyjnych – energia w dużym stopniu zużywana jest w miejscu jej produkcji. Nadmiar energii odprowadzony do sieci publicznej zużywany jest blisko miejsca jej produkcji (u sąsiadów).

·         Zysk ekologiczny – w postaci niewyemitowanego do atmosfery dwutlenku węgla oraz innych szkodliwych gazów powstających w tradycyjnym procesie produkcji energii elektrycznej. Jest to o tyle istotne, że Polska zajmuje czołowe miejsce w rankingu najbardziej zanieczyszczonego powietrza w Europie. To oczywiście bezpośrednio przekłada się na pogorszenie stanu zdrowia obywateli i na koszty z tym związane (absencje spowodowane chorobą, koszty leczenia, zwiększona zapadalność na astmę u dzieci itd.).

·         Zysk związany ze wzrostem niezależności – pozyskując własną energię budujemy swoją niezależność od jej dostaw i od wzrostu cen „czarnej” energii i surowców niezbędnych do jej produkcji. Konwencjonalne nośniki energii są na wyczerpaniu, a koszty ich wydobycia systematycznie wzrastają. Nawet niewielka „obywatelska” elektrownia to również wzrost niezależności energetycznej całej Polski (ograniczenie importu kopalin energetycznych).

·         Zysk przyszłych pokoleń – przyjazna środowisku energetyka obywatelska to nie tylko czystsze środowisko teraz i w przyszłości. To również zysk w postaci zaoszczędzonych tradycyjnych nośników energii. Im szybciej Ludzkość przejdzie na energetykę odnawialną, tym więcej tradycyjnych nośników energii uda nam się zaoszczędzić, na wypadek ewentualnej przyszłej, globalnej katastrofy (uderzenie asteroidy, wojna, wybuchy wulkanów) . Nasze wnuki mogą stanąć przed wyzwaniem odbudowania cywilizacji, a do tego potrzebna jest energia. Nie wybaczą nam jeśli zużyjemy ostatni kilogram węgla i ostatnią baryłkę ropy, wiedząc że mieliśmy możliwość by je dla nich zachować.

·         Uzupełnienie mocy – ryzyko wyłączenia zasilania ( tzw. blackout) w sierpniu 2015 doskonale pokazało braki mocy w krajowym systemie energetycznym. Rozproszone źródła energetyki obywatelskiej mogą być bardzo dobrym uzupełnieniem zapotrzebowania na moc. W przeciwieństwie do energetyki węglowej przydomowe elektrownie do pozyskiwania energii nie potrzebują wody. Jest to szczególnie istotne gdyż Polska od kilku lat stepowieje i najprawdopodobniej proces ten będzie się pogłębiał. W przypadku wystąpienia suszy wprowadza się ograniczenia w poborze wody dla węglowych elektrowni systemowych. Jest to spowodowane faktem, że zrzuty wody  koniecznej do chłodzenia kotłów mogłyby doprowadzić do nieodwracalnych zmian w faunie i florze zbiorników wodnych. Zysk energetyczny z elektrowni fotowoltaicznych doskonale wpisuje się w zwiększone zapotrzebowanie na moc w miesiącach letnich.

·         Wzrost bezpieczeństwa energetycznego – konwencjonalne elektrownie działają w systemie centralnym i są łatwym celem uderzenia w przypadku konfliktu zbrojnego lub ataku terrorystycznego. Energetyka obywatelska opiera się o źródła rozproszone. Dzięki temu znacznie trudniejsze jest pozbawienie Polski zasilania przez ewentualnego przeciwnika.

·         Wzrost zatrudnienia – rozwój przydomowych mikro elektrowni spowoduje wzrost zatrudnienia w produkcji, sprzedaży, projektowaniu,  montażu i serwisowaniu urządzeń OZE. Jeżeli do 2030 r. powstałoby 3,6 mln. mikroinstalacji OZE (pozyskiwanie energii elektrycznej oraz ciepła), to procesowi temu towarzyszyłoby powstanie ok. 25 000 nowych miejsc pracy. Miejsca pracy powstałyby głownie w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach opartych o rodzimy kapitał. Potencjał ten byłby równomiernie rozłożony na obszarze całego kraju, a nie tylko w wielkich centrach przemysłowych.

·         Stopniowe odmonopolizowanie rynku energii – rozwój energetyki obywatelskiej to zdecydowanie bardziej demokratyczny podział korzyści na zdecydowanie większą liczbę beneficjentów. To także element budowy odpowiedzialnego społeczeństwa obywatelskiego.

entrance of a modern office building with solar panels for energy supply

Już jutro kolejna cześć artykułu. A tymczasem, jeżeli zależy Ci na tym by te wszystkie zyski stały się także udziałem Polaków, to wesprzyj proszę naszą walkę o rodzimą energetykę obywatelską i wyślij e-mail do Posłanki lub Posła.

Przykładowa treść listu:

Szanowny Panie Pośle / Szanowna Pani Poseł

W zawiązku z czytaniem poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii roku pragniemy zwrócić uwagę na kilka kluczowych problemowych kwestii znajdujących się projekcie ustawy.

1.       dotyczy Art 4. System wsparcia dla mikroinstalacji w którym zamiast taryf gwarantowanych wprowadzono system upustów.

W myśl nowego systemu w przypadku najmniejszych instalacji do 7 kW prosument nabędzie prawo do odebrania 70% energii wprowadzonej do sieci. W przypadku instalacji o mocy powyżej 7 kW prosument nabędzie prawo do odebrania 50% energii wprowadzonej do sieci. W przypadku uzyskania dotacji niezależnie od mocy prosument nabędzie prawo do odebrania zaledwie 35% energii wprowadzonej do sieci. Zaproponowany system upustów jest niesprawiedliwy społecznie, gdyż jego głównymi beneficjentami będą przedsiębiorstwa energetyczne, które dodatkowo koszty związane z rozwojem OZE będą mieć refundowane z opłaty OZE. Aby zapewnić rozwój energetyki prosumenckiej proponujemy wprowadzenie jednolitego systemu rozliczenia 1:1 dla mikroinstalacji do 40 kW, w ramach którego koszty powstające po stronie Operatorów Systemów Dystrybucyjnych będą refinansowane z Opłaty OZE.

2.                  dotyczy 27a. Definicja prosumenta.

Definicja nie obejmuje przedsiębiorców, którzy energię z mikroinstalacji chcieliby wykorzystać na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej. Takie ograniczenie wyłącza firmy z preferencyjnego systemu rozliczenia, dlatego postulujemy o objęcie przedsiębiorców definicją prosumenta niezależnie od sposobu wykorzystania energii.

3.                  dotyczy Art. 41 Sprzedaż nadwyżek energii z mikroinstalacji.

Sprzedaż nadwyżek energii jest ograniczona jedynie do przedsiębiorstw. Z kolei prosument będący osobą fizyczną nie ma możliwości sprzedaży nadwyżek powstałych po zbilansowaniu rocznym. Takie rozwiązanie również jest niesprawiedliwe społecznie, gdyż ta dodatkowa energia stanie się przychodem przedsiębiorstw energetycznych.  Z tego względu postulujemy, aby sprzedawca energii był zobligowany do zakupu nadwyżek po ustalonej, stałej taryfie.

Proszę o rozważenie powyższych postulatów w debatach poświęconych poselskiemu projektowi ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii.

Kontakt do Posłanek i Posłów:

http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/poslowie_okregi.xsp